Laatst bijgewerkt: 13-10-2023

Gemeente Beek

Spaubeek.

          Spaubeek ligt tegen de helling van het plateau van Schimmert. In de dorpskern van Spaubeek zijn de voormalige buurtschappen Hoeve Hobbelrade
          en Looiwinkel opgenomen. De namen van deze buurtschappen zijn nog als straatnamen bewaard gebleven. Langs de noordwestkant van het dorp lopen
          de A 76, met een afslag Spaubeek, en de spoorlijn Sittard - Heerlen -Herzogenrath, met station Spaubeek. Aan de overkant daarvan ligt het
          Stammenderbos, onderdeel van het natuurgebied Geleenbeekdal. Iets ten westen van het dorp buigt de spoorlijn naar het Noorden en in de vork tussen
          snelweg en spoorlijn ligt Geleen.            
          Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

      

    

        01-Spaubeek-Burg. Eussenstraat-Schoolstraat.
        Groot houten wegkruis met cementen corpus dat op 7 sept. 1952 werd ingezegend door pastoor Hub  Janssen. Het is gemaakt door
        Harrie Vracken en het corpus door J. Courtens uit Maastricht. Boven  het corpus hangt een bordje met de tekst: INRI. Soortkruis:
        Dankkruis voor verkregen woonruimte.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek. 
        Groot houten kruis op gemetselde voet op kruispunt Burg. Eussenlaan-Schoolstraat. Het kruis is geplaatst en ingezegend op 7 september 1952.
       
Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
       
Kruis hoek Julianastraat-Brug. Eussenlaan onder Burg. Eussenlaan.De bewoners van de nieuwe buurt gebouwd in 1950-1951 en 1952 hebben het i
        initiatief genomen om een nieuw kruis op te richten op de hoek van  het voortuingedeelte van de Heer H. Metz, en wel om de volgende beweegredenen :
        1e Uit dank aan God voor hun nieuwe woonruimten. 2e In navolging van de traditie kruisen te planten op wegkruisingen. 
        Dit gedeelte was klaar op 13 juni 1952. Harie Vranken uit Spaubeek maakte het kruis en Jean Stijnen uit Spaubeek schilderde het.
        Corpus gemaakt door J. Courtens uit Maastricht. Het werd plechtig ingezegend op zondag  7 september 1952.

        D. Kusters, Spaubeek 20 februari 2013.
        Mede werking verleenden:  De steenfabriek Onze Industrie leverde stenen. Vrouwenraedts Aannemer Meerssen...cement.  L. Bruls kiezelbedrijf
        Spaubeek...kiezel en zand.  G Gerits Smederij Spaubeek...Ijzer voor het kruis.  Jansseb Spaubeek...Metselde geheel.  W. Pernot Spaubeek
        Stucadoorde het.  Dit gedeelte was klaar op 13 juni 1952 (Octaaf van het heilig Sacrament). Rond de kruisvoet, die geheel van bakstenen is vervaardigd
        en van een bakstenen bloembakje is omgeven, zal mettertijd willicht een hekje geplaatst worden (Staatsmijnen).
        Vervolgens verleenden medewerking:  Staatsmijnen Maurits te Geleen leverde het hout voor het kruis.  Harie Vracken Spaubeek maakte het kruis.
       Jean Stijnen Spaubeek... schildert het.  Na de schildering van het kruis wordt het corpus erop geplaatst op 26 juni 1952.  Dir corpus werd gemaakt door
        J. Courtens, een jong kunstenaar uit Maastricht.  Het is gegoten uit gemalen blauwe natuursteen, waarvan men ook de drempels maakt.
        Het geheel heeft een bronsachtige kleur.  Het houten kruis met natuurstenen corpus is overdekt door een fraai houten dak voorzien van zink.

        De plechtige inzegening geschiedde op zondag 7 september 1952.
        In processie werd na de Zondagvesper door kinderen en volwassenen, biddend naar het kruis gegaan. Aldaar hed de inzegening plaats als volgt:
        1. Toespraak van de heer Jos Meijers.  2. Toespraak van Pastoor Hub Janssen (arbeider, boer, eenieder groete het kruuis, als hij voorbijgaat als de
        'Spes unica",  3. Inzegening door Pastoot Hub Janssen, geassisteerd door Em. Pastoor Math Kerckhoffs en kapelaan P. Martens.
        4. Dankwoord van pastoor Hub Janssen aan allen, vooral B. en W. buurtbewoners en in bijzonder aan Jos Meijers. Sluiting met lied.

        M. v Wezel, Spaubeek 21 juni 2012.  Is het kruis in 2012 gerestaureerd. Er was een processie met rustaltaar op 20 mei 2012.            
===========================================================================================================================================

          

      

      

        02-Spaubeek-Dorpstraat no 71.
        Granieten wegkruis. Tekst: A.M.  A.H. 1888.  J.M.  A.P. 1950. De oprichters van dit kruis zijn: August Meens en Anna Hollands.
         August Meens stierf in 1950. Jan Meens en Augusta Peerboom hebben dit  kruis op deze plaats neergezet in 1950.
        Het heeft een bronzen corpus. Het eerste kruis werd hier in 1888 geplaatst.

        Stenen Dankkruis te Spaubeek
       
In de prachtige Dorpstraat te Spaubeek staat een oude boerderij die gebouwd werd door August Meens en Anna Hollands in het jaar 1888.
        Zij waren diep gelovige, eenvoudige mensen. Zij hielden zich aan het geloof vast,  dat bracht hun rust en vrede.
        Uit dankbaarheid voor verkregen diensten plaatsten zij bij de bouw van hunboerderij een kruis op de viersprong naar "Op 't Broek".
        Dit kruis heeft daar gestaan tot 1950. In dat zelfde jaar stierf ook August Meens
.
    
       
Renovatie.
       
Toen de Dorpstraat in 1950 een grondige renovatie onderging en meteen verbreed was het kruis plotseling verdwenen en naar later bleek, vernield.
        Het had de renovatie van de Dorpstraat niet overleefd. Jan Meens, zoon van August Meens,
        na 1950 eigenaar van de boerderij en getrouwd met Augusta Peerboom, kon het niet verdragen dat hunrenovatie van de kruis verdwenen was.
        Hij liet een nieuw hardstenen kruis maken en plaatste het op de hoek van zijn boerderij. Hij plaatste er een koperen Christusbeeld op.
        Hij liet de volgende letters inbeitelen: A.M. 1888 A.H.   J.M.  1950 A.P. Aan de hand van het bovenvermelde zal het duidelijk zijn dat A.M. en A.H.
        verwijst naar de eerste bewoners en  oprichters August Meens en Anna Hollands,  en het jaartal 1888 naar de bouw van de boerderij.
        De letters J. M. en A.P. zijn van Jan Meens en Augusta Peerboom die het vervangend kruis plaatsten.
        De huidige bewoners van de boerderij zijn de familie Felix Wouters.
        Boek:  50 kruisen   50 verhalen.  Chris Willems

           Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        
Hardstenen kruis met koperen crucifix tegen zuidgevel boerderij Meens in Dorpstraat. Nu familie Felix-Wouters. 
        Het kruis is geplaatst in 1950. Van 1888 tot 1950 stond een ander kruis op de 4-sprong naar "Op 't Broek". In 1950 is, als gevolg van wegomlegging en
        verbreding van de Dorpstraat, het kruis vernield en eenstenen kruis  is hiervoor in de plaats op de huidige standplaats opgesteld.|

        Informatie van Wim Meens.
       
Aan de voorzijde van deze boerderij bevindt zich een steen met de letters:  J.J.W.  1811  M.H.V.
       Vanwege mijn stamboomonderzoek naar de familie Meens, heb ik dus ook onderzoek gedaan naar deze gevelsteen.
       Johannes Jacobus Wouters uit Heerlen huwt Maria Helena Vlecken en starten in 1806 met de bouw van deze boerderij in Spaubeek.
       De voltooiing geschied in 1811.
       Hun zoon Martinus Wouters huwt een Meens-meisje van de pachtboerderij Etzenrade (bij Jabeek).
       Zij blijven kinderloos en Henri Meens als broer zal de boerderij in Spaubeek in zijn bezit krijgen.
       August Meens is de zoon van Henri Meens en erft deze boerderij dus.
       August Meens en Anna Hollands krijgen zelf zeven kinderen waarvan het 6de kind op 5-jarige leeftijd al sterft.
      Jan Meens, binnen de familie Sjeng, huwt zelf 3 maal. Augusta Peerboom is zijn derde vrouw. Zijn eerder 2 vrouwen sterven veel te vroeg.
      Zijn 2e vrouw zelfs in het kraambed. Het kindje sterft na geboorte.
      Augusta en Sjeng heb ik zelf nog gekend. Nadat Augusta, voor ons tante Jardien, stierf hebben de erfgenamen de boerderij verkocht aan de pachter op de boerderij.
      De familie Felix Wouters.  Familie van de oorspronkelijke Wouters?? Ja, ook hier zit een familie relatie. Maar dat wordt te uitgebreid om dat hier nu uit te leggen.

==========================================================================================================================================

         

      

    

        03-Spaubeek-Dorpstraat.
        Gietijzeren kruis met corpus van gietijzer. Kruis is geplaatst in 1991 door J. de Vries. vernield in 1993 en in maart 1993 hersteld
        en herplaatst door eigenaar.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
      
  Gietijzeren kruis op idem voetstuk in voortuin J.de Vries, Dorpstraat nummer 128. Dit kruis is door hem zelf geplaatst in 1991.  
        Vernield in januari 1993.  Door eigenaar weer hersteld in maart 1993.
===========================================================================================================================================

      

      

       

        

    

        04-Spaubeek-Dorpstraat.
        Gietijzeren kruis afkomstig uit Vaals (voormalig kerkhof zusterklooster) geplaatst op 10 sept.2010 door IVN Spau-Beek.
        Tekst: Ich zal uch neet vergaete. Onderhoud: Buurtbewoners nabijgelegen boerderij. Het kruis is ingezegend door pastoor Pasing.
        Op het kruis staan de letters Alpha en Omega.
        Op 14 mei 2019 werd het gerestaureerde kruis aan de Zandweg herplaatst en ingezegend door pastoor Kenis.
        Tekst op het tekstbordje:  Gedraag uch in Gods naam.


===========================================================================================================================================

          

      

        05-Spaubeek-Heggerweg.
        Gietijzeren wegkruis. tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. Geplaatst door Frans Bronnenberg en  Guillaume Erkens in 1914.
        Vernield in okt. 1989 en hersteld in 1990. Dit kruis is geschonken door Guillaume Erkens  + 11-8-1946. Vroeger hing aan een
        lindeboom een kruis met stralenkrans t/o het woonhuis. Dit kruis is in bezit van de fam. Bronnenberg.  Type Egelie: I I A b 4.2.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek. 
         
Gietijzeren wegkruis op betonnen sokkel bij de Heggerdrift te Hegge. Voor huisnummer 9 op T-splitsing Geplaatst in 1914.
        Vernield op 16 oktober 1989.in het voorjaar 1990 is het kruis hersteld en herplaatst.

       
Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
      
  Kruis kruispunt Bronnenberg onder Hegge E6. Voor 1914-volgens Jan Erkens-doch volgens Frans Bronnenberg  vóór 1917-1918 er in toplinde
        huidige plaats van het kruis een metalen kruis (ijzer?) met een krans er om heen. Deze krans is spoorloos. Dit kruis is er echter nog en
        tegenover de bevindt zich in de slaapkamer  van Frans Bronnenberg,thans levend en wonend onder E 6. Dit kruis schijnt geschonken te zijn
        door een dochter Bruls uit Luik.Dit huis E.6 is immers het oud huis Bruls.Na 1914 - volgens JanErkens  doch volgens Frans Bronnenberg nà 1917-1918
        is er een nieuw ijzeren kruis geplaatst  op een beton-stenen voetstuk tegenover de oude kruisplaats op de grond van Frans Bronnenberg.
        Het kruis hiervan is geschonken door Guill. Erkens Hegge E 9 (+ 11-8-1946), De voet is geschonken
        en gemaakt door Frans Bronnenberg.De plaat "Mijn Jezus Barmhartigheid "voor 20 mark bij Kleine in Sittard door Bronnenberg
        gekocht, is spoorloos verdwenen. Onderhoud en grondeigendom berust bij Fr. Bronnenberg, thans wonend onder Hegge E 6 te Spaubeek
.      
===========================================================================================================================================

      

        

        

        

    

        06-Spaubeek-Heggerweg-Kupstraat.
        Houten wegkruis in vliegermodel. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. Rond 1953 werd het gemaakt op de timmerfabriek Helwig in Geleen.
        In 1972 werd het verplaatst naar de tuin van de fam. Cöster-Schetters. Beheer Fam. Cöster-Schetters. Corpus van brons is uit 1953.
        Het oude kruis stond tot 1970 onder een lindeboom en werd geplaatst door Pieter Quax uit Spaubeek.
        Het kruis is in 2015 gerestaureerd en voorzien van een nieuw corpus voorzien. Het is op 24 okt 2015 ingezegend door pastoor Geelen onder
        grote belangstelling. Het geheel gebeurde door de afdeling Kruisen en Kapellen in Spaubeek.

        Werkgroep Kapellen en kruisen IVN Spau-Beek.
        
Tot 1970 stond een gietijzeren kruis onder een lindeboom op de kruising Kupstraat-Pastorieweg. Tijdstip van  plaatsing van dit kruis is onbekend.
        Het kruis raakt in verval. Hiervoor in de plaats is, aan de overzijde, een  houten wegkruis opgericht. Restauratie door IVN Spau-Beek in 1991.

===========================================================================================================================================

         

        

    

        

        07-Spaubeek-Hobbelrade.
        Houten kruis met opschrift M.C.  N.B.Het Corpus is uit`1952 en van gietijzer. In een met glas afgedekt  nisje in de onderbalk staat een
        Madonna beeldje uit Zuid Duitsland. Het staat op een gedeelte van een  molensteen. Beheer en eigendom: Fam. de Jong- Lemmens.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
      
  Houten muurkruis op sokkel van halve molensteen tegen de voorgevel, voorheen Savelberg, huisnummer 81  Hobbelrade. Datum van plaatsing van .
       het kruis is onbekend. Houten corpus is vervangen door gietijzer exemplaar. In staande balk bevindt zich achter glas een kleine nis met een Mariabeeldje.

===========================================================================================================================================

          

    

        08-Spaubeek-Hobbelrade-Burg. Visscherweg.
        Hardstenen kruis. Tekst: Heer geef mij kracht naar kruis. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Spaubeek.
        Corpus is van gietijzer uit 1993.Kruis was het grafkruis van dhr. Otermans en is in 1993 geplaatst door de werkgroep
        Kruisen en Kapellen van het IVN afd. Spaubeek.
      
       
Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
       
Hardstenen kruis op kruispunt Hobbelrade-Burgemeester Visscherstraat.  Dit harstenen kruis is in november 1993 op de kruising
        Hobbelrade-Burgemeester Visscherstraatgeplaatst door de Werkgroep Kapellen en Kruisen van de IVN-afdeling Spau-Beek. Het kruis,
        oorspronkelijk grafsteen van wijlen  de heer Otermans, is door defamilie Otermans hiervoor aan de werkgroep ter beschikking gesteld.       

===========================================================================================================================================
      
   

        

      

         

        09-Spaubeek-Hoeve St. Jansgeleen.
        Het kruis is vermoedelijk in 1758 gesticht door pachter Loyson. Na div. verplaatsingen werd het door het IVN van Spaubeek
       in 1972 opgeknapt en geplaatst  tegen de kapitale kastanjeboom bij hoeve Sint Jansgeleen. 
       Het huidige corpus is gegoten door René Grol. Het is diverse malen vernield nl. in 1972 en 1980.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
       
 Houten kruis onder kastanjeboom in oprit naar St. Jansgeleen. Kruis is geplaatst in 1758. Waarschijnlijk oudste kruis in Spaubeek. 
        Heeft de bezetting gedurendede Frans overheersing rond 1800 overleefd. Door aanleg van  het NS-spoor en het mijnspoor is het
        kruis diverse malen verplaatst. Wegen werden ter plaatse verbreed en omgelegd. 1758 Standplaats op viersprong van veldwegen.
        1911 Kruis is geplaatst onder lindeboom nabij viaduct  mijnspoor. 1921 Wegens weguitbreiding is kruis verplaatst naar de Spaubekerlaan
        en er werden 3lindebomen bij geplaatst. 1960 Lindehouten corpus gestolen. 1972 Bij aanleg rijwielpad aan de Spaubekerlaan is kruis van
        nieuw corpus voorzien en verplaatst naar huidige standplaats. Corpus is ven cementprocedé. Restauratie door werkgroep IVN.
        1988 Zonnerand, hartvormige omlijsting en corpus vernield. Geheel door IVN gerestaureerd en op 4 juni 1989 opnieuw ingezegend.
        Het corpus is gemaakt van kunsthars naar origineel model. 
     

===========================================================================================================================================

          

        

        10-Spaubeek-Keerweg-Alexanderstraat.
        Houten boomkruis dat voorheen stond op de hoek Mauritsstraat-Stationstraat. Het werd het Hoogste Licht genoemd.
        Het werd in 1950 naar hier verplaatst. In 1952 was het eigendom van de dames Eussen. Soortkruis: Processiekruis.
        Het kruis is in 1953 vernieuwd

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
     
  Boomkruis in linde, "het hoogste licht" op T-splitsing op 't Veldje-Keerweg. Jaar van plaatsing is onbekend. Door wegverbreding in
        september 1952 kwam het kruis op een vluchtheuvel te staan onder de lindeboom. In het voorjaar van 1953 is het kruis vernie
uwd.

        Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
      
  K "Zuid Limburg"-ruis "Het hoogste Licht"in boog kruispunt Stationstraat en Keerstraat onder Stationstraat F.8. Dit zeer schone kruis wordt in het boek
         waarvan Burg. Visschers  wonende Raadhuislaan A 8 alhier een exemplaar bezit- genoemd:
        Het hoogste Licht, waar deze naam vandaan komt is niet zo gemakkelijk te achterhalen. De wei waarin het zich bevindt, is eigendom van "Tijdig",
        Deze wei is omwenteling pacht aan Wed. Boumans wonende Hoeve A31 alhier. Dit kruis wordt ook wel aangeduid als het kruis op het Veltje.
        Zie daartoe Spaubeek 1926 pag. 12-13
        Dit oude zeer schone houten boomkruis in de toplinde is erg vervallen en - wat het hout betreft - totaal verrot. Het werd weleens geschilderd
        voor de Sacramentsprocessie of Bronk door Selder   wonend F 9 alhier. Of nu F 9 ofwel de hele huizenblok F8 t/m F11.
        de verzorging hiervan hebben is niet na te gaan.
        Voorheen werd ook dit kruis enkele malen per jaar met een krans omhangen. Dit raakt in onbruik.  De Burgervader wil herstel van dit zeer vervallen kruis,
        zo mogelijk door een schoonnieuw in de geest van het vorige. Wegens wegverlegging en verbreding komt deze toplinde met kruis te liggen op de
        aldaar geplande.  Dit geschiede in september 1952.Tot vernieuwing van het kruis is de buurt aangezocht een collecte te houden.
        Dit zal geschieden in de winter,  vluchtheuvel. wanneer aan het wegdek de laatste hand zal worden gelegd ook een mooi nieuw kruis in de
        linde zal prijken aan de ingang van ons dorp,  zodat voorjaar 1953,  terwijl door de Gemeente er zorg voor gedragen zal worden dat voor dien
        tijd de linde iets zal zijn opgesnoeid.      

===========================================================================================================================================

         

        

        11-Spaubeek-Musschenberg-Hobbelrade.
        Houten kruis met corpus omringt door een hart. Het kruis is uit 1865. Het IVN afd. Spaubeek heeft dit kruis in 1973 en 1991 hersteld
         en herplaatst onder een berkenboom. Het corpus is van 1865 en is van gietijzer.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
       
Houten kruis hoek Muschenberg-Groeneweg, huisnummer 36. Het kruis is geplaatst in 1865. Oorspronkelijk onder 3 lindebomen.
        Restauratie door IVN Spau-Beek in 1973-1991.

===========================================================================================================================================

        

        

    

        12-Spaubeek-Op 't Broek.
        Houten kruis met betonnen-cementen corpus. Dit kruis werd in Meerssen bij het zusterklooster aan de Damiaanberg in 1950 geplaatst.
        Na verhuizing  van de zusters in 1993 werd het door toedoen van dhr. Aussems, en na restauratie ter beschikking gesteld aan de
        fam. Eykelenberg die het hier plaatsten en ook voor het onderhoud zorg dragen.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
      
 Devotiekruis Op 't Broek te Spaubeek. Dit kruis werd omstreeks 1950 geplaatst op de begraafplaats van een zusterklooster aan de Damiaanberg 
        te Meerssen.Het klooster werd in hetbegin van 1993 opgeheven en de 6 op de begraafplaats begraven zusters werden elders herbegraven.
        Vanwege bouwactiviteiten (uitbreiding bejaardenhuis) kreeg het kerkhof  een andere bestemming en moest ook het kruis verdwijnen.
        Via de heer Aussems van de gemeente Beek kwam de familie  Eijkelenberg, wonende Op 't Broek 3A in het bezit van dit kruis.
        In de zomer van 1993 werd dit kruis, na een   renovatie, nabij de woning van de familie Eijkelenberg tegen de bosrand weer opgericht.
        Ze willen er zelf zorg voor dragen. Het terrein is door  Lein Kusters ter beschikking gesteld.  Bijzonderheden devotiekruis: 2 1/2 m eter hoog
        houten kruis met afdak. Crucifix van cementprocedé. Zowel kruis  als corpus geheel gerestaureerd. Zitbank aan voorzijde.

===========================================================================================================================================

      

    

        13-Spaubeek-Op 't Veldje-Keerweg.
        Gietijzeren kruis geplaatst in 2004 door IVN Spau-Beek. Kruis is geschonken door mevr. Maase en staat op grond van mevr. de Vries.
        Onderhoud: IVN Spau-Beek.  Type Egelie: I I A b 5.2.   Tekst: Ich wis das te kaoms.

       Nieuw wegkruis in Spaubeek.

        Voor de bewoners van de buurtschap 't veldje te Spaubeek was 21 juli 2004 een heuglijke dag. Om half acht 's-avonds werd
        namelijk een nieuw  geplaatst veldkruis ingezegend. Dat kruis staat langs de weg Op 't Veldje, ongeveer daar waar vroeger de
        oprit naar de autoweg is geweest.
        De inzegening trok een flink aantal belangstellenden. Na een woord van welkom aan het publiek door de voorzitter van de
        IVN afdeling Spaubeek onthulde hij, samen met  pastoor Pasing, het tekstbord dat deel  uitmaakte van het kruis.
        'Ich wis das te koams' lazen zij die gekomen waren en daarmee kon iedereen vrede hebben.
        Na een muzikaal intermezzo van het orkest The Young Ones kon pastoor Pasing overgaan tot de beweegredenen, die tot de plaatsing hebben
        na het Onze Vader, het kruis de zegen gaf.Daarbij wenste hij allen die hier voorbijkomen zich er steeds van bewust te zijn dat  geleid waarna hij
        Hij hen trouw wilt schenken en dat ieder, die naar dit kruis opziet daarom een ongeschonden trouwvoor hem moge bewaren.
        Het kruis is geschonken door Mevrouw Maase. Het is door de werkgroep kruisen en Kapellen van het
        IVN Spau-beek grondig gerestaureerd.  Tenslotte gaf mevrouw de Vries toestemming het veldkruis te plaatsen op een afgezetstukje van haar tuin.
       Na een muzikale afsluiting door The Young Ones werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie in het gemeenschapshuis.

       Ed van Gelder.

===========================================================================================================================================

         

         

          

       

      

        14-Spaubeek-Op 't Veldje-Soppestraat.
        Gietijzeren kruis met engeltjes. Het kruis werd in 1919 door Frans Bronnenberg en Guillaume Erkens opgericht. Eerste eigendom de
        fam. Daes-Eussen. Kruis werd in 1950 hier geplaatst. Rond 1990 stond op het tekstbordje de volgende tekst:
Geloof zij Jezus Cristus.
        Type Egelie: I I B b 2.1

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
     
  Gietijzeren wegkruis op betonnen sokkel op kruispunt Soppestraat-Op 't Veldje vóór huisnummer 1. Jaar van plaatsing is onbekend.
        Bij wegverbreding in 1950  is het kruis geplaatst  op huidige standplaats. Het kruis   stond voorheen aan de overzijde van de straat.

        Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
       
Kruis aan viersprong Hoeve-Stationstraat en Mauritsstraat-Soppestraat onder Stationstraat F 1. Dit kruis, dat eigendom is van de Dames Eussen,
        wonende Hoeve A 29,  alhier,    stond oorspronkelijk- tot ongeveer voor 1950 op de hoek van de Mauritsstraat en de Staionstraat in de weide
        op den hoek aldaar. Wegens wegverbreding +/- 1950 werd het kruis enig sinds heropgeschilderd- geplaatst op de hoek Soppestraat  en Stationstraat,
        alwaar het zich nu bevindt, er werden eenige boompjes achter geplant, die inmiddels den geest gaven. De Burgervader wil een mooier kruis
        op deze plaats zien,daar dit zogenaamde IJzeren grafkruis helemaal niet voldoet.
        Tevens zou dan de naaste omgeving van het kruis een betere beurt moeten  bv. een van steen  gemetselde bloembak aan de voet van het kruis .
=========================================================================================================================================

      

       

        

      

        15-Spaubeek-Oude Kerkweg.
        Gietijzeren kruis geplaatst in 2005 door IVN Spau-Beek. Tekst: Onverwach sjteiste veur mich. Onderhoud: IVN Spau-Beek.
        Tekst plaat bij het kruis aan de Maria kapel in de Oude Kerkweg. Bovenstuk van een oude grafsteen.
===========================================================================================================================================

          

       

        16-Spaubeek-Oude Kerkweg.
        Het eikenhouten kruis staat in een gemetselde bloembak en is vervaardigd door Henk Joosten. Het corpus dateert van voor 1911.
        Kruis:  Gedachteniskruis 
        Kruis is in 2013 verdwenen.                                                                           

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
       
Houten wegkruis op gemetselde sokkel, in voortuin van J. Welzen, oud gemeentebode alhier, nabij voormalige overgang mijnspoor
        (oude kerk) , Huisnummer 3.Jaar plaatsing wegkruis is onbekend. In 1974 kruis met  omlijsting vervangen door houten kruis.

===========================================================================================================================================

          

        17- Spaubeek-Dorpstraat;  Dit kruis staat beschreven onder Genhout.
  
==========================================================================================================================================

      

    

      18- Spaubeek- Zandstraat:  Gietijzeren kruis dat ingezegend is op 14 mei 2019 door pastoor Kenis. Het kruis is afkomstig van het zuster kerkhof  van de
       Dames du Sacré Coer uit Vaals. Het was de Heemkunde Ver.van Beek die de plaatsing van dit kruis tot stand bracht. Er waren tientallen belangstellende
       aanwezig.  Na het zingen van het Limburgs Volkslied en het lied Aan  o Koning der eeuwen werd het kruis ingezegend door de pastoor.
       Tekst: "Gedraag uch in Gods naam".  Een mooi gebruik in ons mooie Limburgse land.

=============================================================================================================================================

    

      19- Spaubeek- Heggerweg:  Dakkruis dat ons herinnert aan de oorlog 1949-1945

=================================================================================================================================================

      . 

      

     20- Spaubeek-Keelbosscher voetpad:  Het bloemenkruis aan het Keelboscher voetpad. Het is een apart gietijzeren kruis versierd met bloemen.
     De tekst op het tekstbordje verteld ons het volgende: De bloem is symbolisering van de ziel, zoals de bloem haar hart opent naar het zonlicht, zo opent de mens

     zijn ziel voor God. Kruis versierd met maagdenpalm, asters, lelie, witte tulp, acacia, olijftak en vergeet mij nietje.

========================================================================================================================================================

         

      21- Spaubeek- Hoeve no 34-36:  Klein gietijzeren kruis naast de deur van de zij ingang. Wat de betekenis hiervan is is onbekend.

============================================================================================================================================

                

        

        30- Spaubeek-Bongerd-Dorpstraat-Kupstraat;  De kapel werd in 1951 gebouwd t.g.v. de rondgang van de Sterre der Zee door Limburg.
        Op het altaar staat een keramisch beeld van Maria met Kind.

===========================================================================================================================================

        

          

        

        

         31- Spaubeek-Oude Kerkweg;   In 1837 werd de kerk die hier stond afgebroken en verplaatst naar het centrum van Spaubeek. men bouwde
         in 1865 de Annakapel op plek waar voorheen de oude kerk had gestaan en waar het oude kerkhof is. In de kapel is een Mariabeeld en een
         beeld van de Heilige Anna aanwezigen een beeldje van Maria-ten-Drieën. Het Anna-beeld is afkomstig van het klooster te Heyhuizen
        Paul de Wit.

===========================================================================================================================================

     

        32- Spaubeek-Musschenberg-Kerkhof:  De kapel werd in 1921-1922 gebouwd ter nagedachtenis aan pastoor van Kan.
        In de kapel bevind zich een calvariegroep.

===========================================================================================================================================